Hoof Se Kantoor

Liewe Ouers                                                                                                                                    23 Januarie 2020

 

Baie welkom terug aan al ons Edlenertjies.  Ons sien uit na ‘n wonderlike 2020.  Ons glo dat 2020 ‘n besonderse jaar vir almal sal wees.

‘n Spesiale welkom aan al ons nuwe Edlenertjiemaatjies en hul ouers.  Ons glo dat u kleuter/s  baie gelukkig by Edlenertjies gaan wees.  Skakel vinnig in by al die aktiwiteite en raak betrokke by ons wonderlike Edlenertjiefamilie.  By Edlenertjies is u en u kleuter/s baie spesiaal.

 

PERSONEEL:

Hartlik welkom terug aan u almal.  Mag 2020 vir elkeen van u ook ‘n baie geseënde jaar wees.

Spesiale welkom aan ons nuwe hoof Juffrou Erika Vermaak.  Juffrou Erika is hoof van die Grondslagfase van Laerskool Edleen. Ons glo dat u baie gelukkig by Edlenerties gaan wees.

Ons klasse vir 2020 is soos volg: Gr R (2014)    –  Voëltjieklas – Juffrou Alta Smith

–  Vissieklas – Juffrou Hanli van Wyk

–   Ladybug class – Teacher Lizanne Goosen

Gr RR (2015)    –   Beertjieklas – Juffrou Maritska Venter (Engels)

–   Bytjieklas – Juffrou Annalie Oberholster

Jnr (2016/17) –   Hasieklas – Juffrou Christine Oberholster (Engels)

–   Eendjieklas- Juffrou Monique Williams en Sanna

 

Graag gee ons die volgende reëlings deur:

 

FINANSIES:

Finansies is ‘n belangrike aspek van ‘n skool. Die skool kan nie voortbestaan as u nie u kleuter/s se maandelikse fooie getrou betaal nie. Ons doen dus ‘n vriendelike beroep op u om u skoolgelde stiptelik te betaal. Ons is selfonderhoudend en ontvang geen hulp van die Onderwysdepartement nie. Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Alle fooie is vooruitbetaalbaar voor die 3de van elke maand.

 

 • Gelde is streng
 • As deel van die implimentering van hierdie stelsel, moes alle skoolgelde vir Januarie voor of op 3 Januarie 2019 alreeds betaal gewees het.
 • Die betalingsvereiste is dat alle skoolfooie voor die 3de van elke maand betaalbaar is.
 • Die Beheerliggaam gaan BAIE streng optree rakende die betalingsooreenkoms.
 • Kleuters wie se ouers nie die nodige fooi/e betaal nie, sal toegang tot die Pre-Primêre Skool geweier word
 • INDIEN U ‘N DEBIETORDERVORM VOLTOOI HET, MAAK ASSEBLIEF SEKER DAT JANUARIE SE DEBIETORDER BETAAL IS. INDIEN NIE, MOET U ASSEBLIEF ‘N EFT OF KONTANTBETALING DOEN VIR JANUARIE 2020.
 • U rekening en state vir Februarie sal dus teen 30 Januarie aan u gestuur word om sodoende vir u kans te gee om Februarie se gelde te betaal.
 • Indien die betaling nie teen die vyfde (5de) van die maand in Laerskool Edleen se bankrekening reflekteer nie,  sal die kleuter toegang tot Edleen Pre-Primêre skool geweier word.

 

Skoolgelde:

 

Registrasie en Skryfbehoeftes:

 

Registrasie en Skryfbehoeftegeld = R1800.00.  Hierdie gelde is nie terugbetaalbaar nie.

 

 

Halfdag (7h00 – 13h00)  =  R1520-00 per maand x 12 maande

Voldag   (7h00 – 17h30)  =  R2390-00 per maand x 12 maande

 

U kan u kleuter/s se maandelikse gelde by die PPS-kantoor kom inbetaal, of by Laerskool Edleen se finansieskantoor, of u kan dit direk in Laerskool Edleen se bankrekening inbetaal.

 

Bankbesonderhede:

Laerskool Edleen

ABSA (632 005)

Tjek:  260 750 534

Verwysing: ______  PPS

Gebruik verwysingsnommer op u rekeningstaat (Indien u nog nie ‘n nommer ontvang het nie, skakel asb vir Charina by  011-393 4214).

 

Fooie vir Januarie was alreeds betaalbaar. Alle uitstaande skryfbehoefte- en registrasiegelde moet asseblief betaal wees teen 3 Februarie 2020. Baie dankie!!!!!.

 

*** L E T  O P  D I E  V O L G E N D E: ****

 

U gaan maandeliks gefaktureer word.  Maak asseblief seker dat u reg gefaktureer is wanneer u u eerste staat einde Januarie 2020 ontvang.  Dit is dus baie belangrik dat u die kantoor dadelik in kennis sal stel indien daar ‘n fout op die staat is. U kan ons per e-pos, fin2@laerskooledleen.co.za, in kennis stel of ’n brief by die kantoor inhandig.

** U MOET 1 maand skriftelik kennis gee indien u kleuter van halfdag na voldag verander asook van voldag na halfdag of die kleuterskool gaan verlaat.**  Hierdie brief moet asseblief by Edleen Pre-Primêre Skool se kantoor ingehandig word.  U kan ook ‘n e-pos stuur na:  charina@edlenertjies.co.za en vermaak.erika@gmail.com.

 

 

BAIE BELANGRIK

Ouers moet sorg dat hulle die korrekte verwysingsnommer gebruik wanneer EFT betalings gedoen word – en onthou Naskool, Laerskool en PPS M O E T apart inbetaal word.  U verwysingsnommer is die rekeningnommer gevolg met NS, LS of PPS, bv.  3 MAA05PPS.  Alle gelde wat sonder ‘n verwysingsnommer inbetaal word, sal na ONBEKEND gepos word en aan die einde van 2020 afgeskryf word wat dan sal veroorsaak dat u rekening agterstallig sal wees en oorhandig sal word.

 

 

 

Buitemuurse Aktiwiteite:

 

Buitemuurse aktiwiteite sal vanaf 1 Februarie in aanvang neem. Daar moet egter ‘n minimum van 10 kleuters per aktiwiteit wees voor ons die aktiwiteit gaan aanbied.  Indien u sou belangstel, kom haal ‘n inskrywingsvorm in die kantoor. Betalings moet asseblief per EFT gedoen word. Buitemuurse aktiwiteite se fooie moet asseblief nie saam met die skoolgeld betaal word nie. 

PPS Personeel gaan geen gelde ontvang nie en kan nie verantwoordelik gehou word vir buitemuurse gelde nie. U moet ook asseblief self die betrokke persone skakel indien u enige navrae in verband met bogenoemde aktiwiteite het. Kontaknommers is op alle inskrywingsvorms.  Baie dankie vir u samewerking.

 

 

Algemene Reëls:

 

Hekke:

 

Wees asseblief geduldig nadat u die klokkie gelui het. Wag asseblief vir die “buzz” geluid voordat u die hekkies ooptrek of oopstoot. Moet asseblief nie aan die hekkies pluk nie – die slotte breek dan maklik. Dankie vir u geduld!!  Die klein hekkie  vanaf die rugbyveld is slegs vir personeelgebruik. U mag ook nie by die skoolgronde inry om u kleuter op of af te laai nie. Dis ‘n reël van die Laerskool. Maak asseblief net gebruik van die hekkies wat by die Edlenertjiebord is en volg die paadjie na die klasse. Maak asseblief DIE HEKKE agter u toe. Dis in u kleuter se eie belang – baie dankie.  GEEN kleuter mag op die draaihek  klim of staan nie!

 

Afhaal van kleuters:

 

Teken asseblief u kleuter uit wanneer hy/sy afgehaal word. Skryf ‘n briefie of skakel indien iemand anders u kleuter kom haal.  U kleuter se veiligheid is vir ons baie belangrik.  Indien ‘n boetie/sussie van die Laerskool u kleuter kom afhaal, moet u asseblief skriftelik toestemming gee en indien u in die motor vir hom/haar wag, moet u asseblief in Eugeniaweg naby ons hekkie parkeer. Kleuters mag nie by ander hekke opgelaai word nie, slegs by Edlenertjies se hekkie in Eugeniaweg. Sodra boetie/sussie u kleuter uitgeteken het, kan ons nie meer verantwoordelik gehou word vir sy/haar veiligheid nie.  GEEN kleuter mag alleen saam met boetie/sussie op die skoolterrein in die middae bly nie.

 

Kommunikasieboekie:

 

Teken asseblief die boekie en maak seker u stuur die boekie die volgende dag terug. Die kommunikasieboekie sal slegs in die tas wees wanneer daar ‘n brief uitgaan.

 

Skoolure:

 

Voldag: 7:00  –  17:30. ‘n Boete sal gehef word indien u laat is, R30 vir elke 5 minute vanaf 17:30 per kleuter. (Let asseblief daarop dat die PPS se hekke soggens eers om 7:00 open). Moet asseblief nie die klokkie aanhoudend druk nie, en ook nie voor 7:00 nie. Die juffrou sal die hekke oopmaak sodra sy aan diens kom. Pascal, ons toegangsbeheerbeampte, mag nie die hekke oopsluit voordat daar nie ‘n personeellid aan diens is nie. U mag ook nie u kleuter/s voor skool in die sorg van Pascal laat nie. Hy kan nie verantwoordelik gehou word vir u kleuter/s se veiligheid wanneer u hom/haar vroeër aflaai nie.

 

Halfdagkleuters mag nie later as 14:00 afgehaal word nie. Indien u later as 14:00 u halfdagkleuter/s kom afhaal, sal daar ook ‘n boete van R30 vir elke 5 minute vanaf 14:00 gehef word. Indien u dit dalk nodig vind om u halfdagkleuter dalk op ‘n sekere dag voldag te laat bly, moet u die skool skakel om die nodige reëlings met die kombuis te tref en u kleuter kan dan die middag by die skool eet. ‘n Ekstra fooi vir die middag van R60 is betaalbaar by die kantoor.

 

Aflaai van kleuters in die oggend:

 

Wanneer u u kleuter/s in die oggende skool toe bring en u stap saam met hom/haar na die Miernes of klas toe, vra ons asseblief dat u nie onnodige tyd sal spandeer in die Miernes of in die klas nie. Wanneer die kleuters in die klas is, wil die juffrouens graag met hul dagprogram begin. U is welkom om ‘n afspraak met die juffrou te maak indien u hulle wil spreek. Dit is ook vir die kleuters baie makliker om aan te pas en gewoond te raak aan die skool se roetine wanneer u u kleuter/s  groet, drukkie gee en dadelik vertrek.

 

Afhaal van kleuters in die middae:

 

Die PPS se hekkie word eers 12:30 oopgesluit vir ouers om halfdagkleuters te kom afhaal. In ‘n noodgeval mag u u kleuter/s vroeër kom afhaal. Die kleuters is nog besig met hulle dagprogram tot 12:30. Wanneer Pascal die hekkie oopsluit is u welkom om vir u kleuter/s onder die lapa te wag. Kleuters word daar uitgeteken. Ongelukkig mag u nie in die klas of onder die lapa  “kuier” totdat u kleuter/s klaar gespeel het nie. Die middagpersoneel het ‘n verantwoordelikheid om na die kleuters te kyk en kan nie met ouers gesels en/of “kuier” nie. Indien u ‘n vraag of ‘n probleem het i.v.m u kleuter/s, is u welkom om sy/haar juffrou te kontak.

Baie dankie vir u samewerking en verstaan in die verband.

 

Graad R Kleuters:

 

Moet asseblief alreeds 7:30 by die skool wees.

 

Rook:

Geen ouer mag op die terrein of naby die kleuters rook nie.  Die skoolterrein is ‘n rookvrye gebied.  Dankie vir u samewerking.

 

Verkope:

 

Geen personeellid of ouer mag persoonlike verkope op die perseel bedryf nie. Dit sal streng beheer word.   Indien u ‘n advertensieblaadjie wil uitstuur, is die advertensiekoste R100.

 

Skooltas:

 

Elke kleuter moet elke dag ‘n duidelik gemerkte tas of rugsak saambring skooltoe. Die tas moet groot genoeg wees vir u kleuter se skoene, baadjie, “prentjie” en kommunikasieboekie.

 

Klere:

 

Alle klere moet duidelik gemerk wees en ‘n ekstra stel klere moet daagliks in die tassie saamkom skool toe. Indien u tuis uitvind dat u die verkeerde klere of skoene geneem het, besorg dit asseblief terug. Dit is so hartseer dat so baie verlore klere by die skool rondlê. Volg dit dadelik op! Daar sal ‘n verlore-klere-houer in die Miernes wees.  Kyk asseblief elke dag of u kleuter/s se klere nie in die houer is nie.  Ons gaan regtig verlore klere wat nie opgeëis word nie, elke 2 weke aan minderbevoorregte kinders skenk.

 

 

Kaalvoet:

 

U word aangemoedig om u kleuter gedurende die warm somermaande kaalvoet skool toe te laat kom. Stuur ook ‘n sonhoed saam.  Sonbrandroom moet reeds tuis aangewend word, of indien anders gereël met Juffrou.  Dis soms baie warm!!!

 

 

 

Kopluise:

 

Dit is so dat kopluise graag skoon hare besoek.  Asseblief ouers, help ons om gereeld u kleuter se kop te ondersoek. Sien brief vanaf die Gesondheidsdepartement voor in die kommunikasieboekie asseblief. Daar gaan streng opgetree word wanneer u kleuter/s  luise het. U kleuter/s se juffrou gaan u dadelik skakel om u kleuter/s te kom haal wanneer u kleuter/s luise het. Kopluisinspeksie gaan elke Vrydag gehou word en weer Maandag opgevolg word. Dankie vir u samewerking in die verband. Kopluis-sjampoo te koop in kantoor @R120-00 ‘n bottel (onderhewig aan verskaffers).

 

Medisyne:

 

Na aanleiding van instruksies vanaf die Departement van Onderwys mag GEEN medikasie by die skool aan kleuters toegedien word nie.  SLEGS medikasie deur ‘n dokter voorgeskryf, waarop die kleuter se naam is, mag aan die kleuter gegee word.  Dit mag ook slegs aan die kleuter gegee word indien dit deur die ouer self in die medisyneboek aangeteken en daarby geteken is.  DIT MAG ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE net aan die personeel oorhandig word, of in die kleuter se tas gesit word nie. Daardie medikasie sal dan  NIE aan die kleuter gegee word nie .

PYN/KOORS MEDIKASIE: Bv Panadostroop, ens.

Geen koors/pyn medikasie mag meer aan die kleuter/s gegee word nie.  Indien u kleuter koors by die skool ontwikkel, sal u geskakel word om u kleuter te kom haal.  Ongelukkig mag die personeel nie meer enige medisyne aan die kleuter gee nie, al gee u telefonies toestemming.   Slegs in uiters noodsaaklike gevalle sal medikasie, met u toestemming, aan die kleuter gegee word. (bv Bysteek)

KRONIESE MEDIKASIE: Bv Asmalyer, Hartprobleme, ens

‘n Doktersbrief waarin die kroniese toestand gemeld word, asook die behandeling (medikasie) moet by die kantoor ingehandig word.  Daardie medikasie moet in die betrokke klas se medisynebak in die medisynekas toegesluit word.  Kleuter se naam en voorgeskrewe dosis moet duidelik op die medikasie gemerk wees.

Geen kleuters met aansteeklike siektes, koors, diarree ens. word by die skool toegelaat nie.

Dit is in die belang van al die kleuters, ouers en personeel.

Baie dankie vir u samewerking in die verband.

 

Eetgoed:

 

Ons versoek u om geen kos, koeldrank, vrugte of lekkers saam met u kleuter/s te stuur nie. Ontbyt moet by die huis gegee word. Slegs halfdagmaats wat vir boetie/sussie/mamma/pappa/ouma/oupa  onder die lapa wag, mag ‘n broodjie/”snack”/vrugte bring om daar te eet.  Halfdagkleuters wat onder die Lapa wag om afgehaal te word, mag nie iets by die snoepie gaan koop om by die Lapa te eet of te drink nie.

 

# Indien u vir u kleuter jogurt inpak, moet u asseblief ‘n teelepel saamstuur.  Geen kos wat opgewarm moet word, mag gestuur word nie.  Kleuter/s mag nie in die kombuis ingaan om kos op te warm of iets te gaan haal nie.  Dis vir u kleuter se eie veiligheid.  Personeel kan ook nie ander kleuters sonder toesig laat om u kleuter se kos te gaan opwarm of ‘n teelepel te gaan haal nie.  SLEGS PERSONEEL word in die kombuis toegelaat.

 

Speelgoed en ander:

 

Speelgoed en juwele moet asseblief ook liefs by die huis gelaat word. By die skool word dit net gebreek of dit raak weg en veroorsaak onenigheid. Ons vra ook dat u asseblief nie kussings, komberse,  selfone en geld saam met u kleuter/s stuur nie. Hul mag glad nie gedurende skooltyd snoepie toe gaan nie. U kan egter u kleuter/s self na die snoepie toe neem om te gaan koop wanneer u hom/haar kom afhaal.

 

Oproepe gedurende skoolure:

 

Indien u met u kleuter/s se juffrou gedurende skooltyd wil praat, sal Charina ‘n boodskap neem en juffrou kan u dan gedurende “pouse” terugskakel of u kan juffrou gedurende “pouse” skakel. (Tussen 10:30 tot 11:45).  Ongelukkig mag die juffrou nie uit haar klas geroep word vir ‘n oproep nie. U mag wel vir die juffrou ‘n sms of ‘n WhatsApp stuur.  Ons mag ook nie personeellede asook ouers se telefoonnommers uitgee nie.

Indien u telefoonnommer verander, laat weet asseblief dadelik vir Charina in die kantoor.

 

INLIGTINGSAAND:  DONDERDAG 30 Januarie

Ons nooi u uit na die Inligtingsaand wat gehou word op Donderdag 30 Januarie 2020 om 18:00.  U gaan na u kleuter/s se klas toe, waar u sy/haar juffrou ontmoet.  Belangrike inligting gaan aan u deurgegee word op daardie aand.  Indien u nie toesig het vir u kleuter/s op daardie aand nie, sal daar toesig in die Miernes vir hulle wees.

 

 

EDLENERTJIE KEN-MEKAAR-BRAAI: Vrydag 7 Februarie

Vrydagaand 7 Februarie 2020 vanaf 17:30 – 21:00 by die lapa op die rugbyveld. Vure sal voorsien word. Bring asseblief u eie eetgerei, stoele, klein opvoutafeltjie, vleis, bykosse en drinkgoed. Kom geniet die aand saam met ons en kom ontmoet u kleuter se maatjies en hul ouers.

 

 

Valentynsoggend:  Meer inligting volg later

Ons wil ook hierdie dag (14 Februarie) vir die kleuters spesiaal maak. Ons vra dat u asb u kleuter/s op daardie dag sal tooi in wit en rooi en R10 by sy/haar juffrou inbetaal. Baie dankie.

 

 

 

 

Valentynsdans:

 

Kom dans lekker saam op Vrydagaand 14 Februarie 2020. R150.00 per paar. R75.00 enkelkaartjies.  Bring eie hap en snap.  Kaartjies beskikbaar vanaf 3 Februarie 2020 in die Kantoor.  Daar sal toesig vir kinders in die Miernes wees teen R60.00 per kind.  Slegs tot 23:00 (11uur).  Indien u ‘n EFT-betaling maak, gebruik asseblief die volgende verwysing:  U naam en Dans PPS (bv. Marie Dans PPS).  Stuur asseblief bewys van betaling na:  charina@edlnertjies.co.za.  Graag neem ons die vrymoedigheid om u te vra vir ‘n vrywillige donasie in die vorm van: ‘n Koopbewys/sjokolade/bottel wyn/sjampanje/room/lekkerruikgoedjies/ens. wat ons die aand as pryse kan uitgee.  Groot a s s e b l i e f ! ! !  Die Valentynsdans is altyd ‘n baie gesellige aand, waar ouers mekaar ook beter leer ken en lekker “makietie” hou tot in die oggendure.

 

TE KOOP:

 

Groen Edlenertjie Gholfhemp (R130) te koop in die kantoor vir al ons kleuters.  Gr R maats moet egter asseblief so ‘n hempie aankoop vir ons Tjokkeratletiek  wat op Saterdag  14 Maart plaasvind. U kan ook solank ‘n wit rugbybroekie/skipants aankoop. Rugbybroekies te koop by Pep, Woolies en Ackermans. Gaan koop maar die rugbybroekies betyds voor dit uitverkoop is. Meer inligting rondom Tjokkeratletiek sal later aan u deurgegee word. Hou solank die datum oop asb sodat al ons Gr R maats op daardie dag dit kan bywoon. Pette is te koop in die kantoor teen R30-00 elk vir die Tjokkeratletiek.

Edlenertjies is die Gasheer skool vir die Tjokkeratletiek die jaar, ons wil graag hê dat al ons Graad R maats sal deelneem in hulle Edlenertjie Gholfhemp en witbroekie.

Groen “Fleecy”-baadjies @R165-00

                                                                                                     

Groen “Fleecy” Body warmers @ R155-00

 

Edlenertjie Sweetpak @ R330-00 (Pryse onderhewig aan verandering volgens leweransiers se voorraad en die randwisselkoers). Dit kan bestel word in die kantoor.  Plaas u bestelling so gou as moontlik by Charina. Afleweringstyd is minimum 4 weke.

 

Tjokkeratletiek: 14 Maart

 

SLEGS VIR DIE GRAAD R MAATS – meer inligting volg later. Hou asseblief die datum oop!

 

 

FONDSINSAMELING:

Senor Chef

Hierdie kwartaal se groot projek is die verkoop van Kruie en Speserye.  Sodra ons die pamflette en bestelvorms van Senor Chef ontvang het, sal ons dit vir u stuur.  Ons glo dit gaan ‘n reuse sukses wees met u hulp en ondersteuning.  Daar gaan ‘n prys vir wees vir die kleuter met die meeste bestellings uit elke klas.

 

 

Sien asseblief aangeheg die belangrike datums vir die eerste kwartaal.

 

Baie dankie vir u samewerking, ondersteuning en geduld. Edlenertjie-ouers is TOPS!!!!

 

 

Sluit asseblief aan op ons Facebookblad :  Edlenertjies – PPS

 

 

EDLENERTJIEGROETE

 

 

 

Erika Vermaak

(Hoof)


Konsertdatums 2020

 

(Indien moontlik vra ons dat u u vakansies nie gedurende die konserttyd reël nie)

 

Beertjies, Bytjies, Eendjies en Hasies = Saterdagoggend 10 Oktober 2020

Konsertfoto’s word Dinsdag 6 Oktober 2020 geneem

____________________________________________________________________

 

Voëltjies, Vissies en Ladybugs = Saterdagoggend 9 Mei 2020

Konsertfoto’s word Donderdag 16 April 2020 geneem

 

Gr RGradeplegtigheidsfoto’s word Dinsdag 6 Oktober 2020 geneem.

 

KLEUTERS MOET ASSEBLIEF MET FOTODAG BY DIE SKOOL WEES, FOTO’S KAN NIE LATER WEER GENEEM WORD NIE!!!

 

Indien ‘n ouer enige probleem het skakel asseblief vir Erika by 011-393 4214. Moet asseblief nie probleme met personeellede en ander ouers bespreek nie.

 

BELANGRIKE DATUMS tot einde April

 

Donderdagaand                30 Januarie                     Inligtingsaand vir ALLE ouers

Vrydagaand                      07 Februarie                     Ken-mekaar-braai

Vrydagoggend                  07 Februarie                    Beertjies, Bytjies, Eendjies en Hasies

koekverkoping

Vrydagoggend                  14 Februarie                    Valentynsoggend vir kleuters

Vrydagaand                      14 Februarie                     Valentynsdans

Vrydag                               14 Februarie                    Senor Chef projek begin

Maandag                           02 Maart                          Laaste dag van Senor Chef bestellings

Saterdagoggend               14 Maart                           Gr R Tjokkeratletiek

Vrydag                               20 Maart                           Rapporte uit na ouers

Vrydag                               20 Maart                          Skool sluit (Miernes oop gedurende vakansie)

Saterdag                           21 Maart                            Menseregtedag – MIERNES GESLUIT

Dinsdag                           31 Maart                            SKOOL BEGIN

Woensdag                       1 April                                R5 Botteltjieprojek begin

Donderdag                      2 April                              Oueraand – Alle ouers

Woensdag                       8 – 17 April                     Senor Chef bevestig aflewering

Vrydag                            10 April                            Publieke Vakansiedag

Maandag                          13 April                          Publieke Vakasiedag

Donderdag                      16 April                           Gr R Konsertfoto’s

Maandag                          27 April                          Publieke Vakansiedag

Dinsdag                           28 April                          Gr R Konsertkaartjie verkope begin 6:45

 

SIEN AANGEHEGTE KALENDER VIR VOORLOPIGE BESKIKBARE DATUMS

Alle datums is onderhewig aan verandering!

 

 

ONS BENODIG – ASSEBLIEF:

 • Gebruikte A4 papier wat slegs aan die een kant gebruik is
 • 2 Pakke Wet-wipes asseblief (maandeliks asseblief)
 • 1 Boks Tissues (maandeliks asseblief)
 • Indien u dalk ou tupperbakkies of sterk plastiekbakkies het wat u nie meer gebruik nie – ons kan dit in sandput gebruik – groot asseblief.